Privacyverklaring

Privacyverklaring

Praktijk Tamara vindt het belangrijk zorgvuldig om te gaan met je gegevens en hecht veel waarde aan de bescherming hiervan. In deze privacyverklaring lees je hoe Praktijk Tamara omgaat met jouw gegevens.


Toepassing van de privacyverklaring
Deze privacyverklaring is van toepassing op de volgende categorieën personen van wie Praktijk Tamara gegevens verwerkt:
  • (potentiële) cliënten
  • Bezoekers aan de praktijk van Praktijk Tamara
  • Bezoekers van de website van Praktijk Tamara, www.praktijktamara.nl
  • Alle overige personen die contact opnemen met Praktijk Tamara of van wie Praktijk Tamara de persoonsgegevens verwerkt, uitgezonderd haar medewerkers.


Doel van de verwerking van de informatie
De verwerking van de informatie kent de volgende doeleinden:
  • Contact leggen en onderhouden met cliënten gedurende de behandeling.
  • Administratie, waaronder de facturering.
  • Het bieden van de overeengekomen zorg.
  • Het analyseren van statistieken, het verbeteren van de kwaliteit en het optimaliseren van de geboden diensten.
  • Het volgen van wet- en regelgeving.


Verwerkers
Voor het verwerken van persoonsgegevens kan Praktijk Tamara externe dienstverleners (verwerkers) inschakelen. Met deze verwerkers is een verwerkersovereenkomst gesloten volgens de eisen van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).


Informatie aan derden
Praktijk Tamara deelt persoonsgegevens als dit in het kader van de behandeling (bijv. een verwijzing) aangewezen is. Of als dit noodzakelijk is om aan wettelijke verplichtingen te voldoen.

Praktijk Tamara deelt informatie met degene die je verwezen heeft, bijv. je huisarts. Dit kan zijn:
  • Een terugkoppeling na verwijzing dat je in behandeling bent gekomen, waarvoor je behandeling krijgt en wat de behandeling zal inhouden.
  • Een tussentijdse update van wat we tot nu toe hebben gedaan als er sprake is van een langdurig traject.
  • Een afrondende brief als de behandeling is afgesloten.
  • Telefonisch overleg of via Zorgdomein als ik met de huisarts wil overleggen over je behandeling.
Wil je niet dat deze gegevens met de verwijzer gedeeld worden, kun je hiervoor een verklaring invullen. Het formulier wordt dan aan je elektronisch dossier toegevoegd.

In het kader van de Wkkgz levert Praktijk Tamara bijv. (deels) gepseudonimiseerde gegevens aan het Diagnose Behandel Combinatie Informatiesysteem (DIS) van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) aan. Wil je niet dat deze gegevens worden aangeleverd aan de NZa, kun je hiervoor een verklaring invullen. Deze wordt dan aan je elektronisch dossier toegevoegd.

Praktijk Tamara deelt jouw persoonsgegevens anderszins niet met derden, tenzij jij daar toestemming voor geeft.


Doorgifte buiten de EER
Praktijk Tamara geeft in beginsel geen persoonsgegevens door aan landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER). Indien dit toch noodzakelijk mocht zijn, draagt Praktijk Tamara ervoor zorg dat de doorgifte alleen plaatsvindt als de Europese Commissie heeft aangegeven dat het betreffende land een passend beschermingsniveau biedt of als sprake is van passende waarborgen in de zin van de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg).


Website
De website van Praktijk Tamara, www.psycholoogtamara.nl, maakt gebruikt van functionele, technische en analytische cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. Deze cookies worden gebruikt om de website goed te laten functioneren, voor jouw gebruiksgemak en om de website te optimaliseren.

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Voor het verzamelen van informatie en statistieken over het gebruik van de website, maakt Praktijk Tamara gebruik van Google Analytics. Zie ook de privacyverklaring van Google en specifiek van Google Analytics.


Bewaartermijn
Praktijk Tamara vernietigt persoonsgegevens die niet langer noodzakelijk zijn voor het doel waarvoor ze zijn verzameld en tevens niet op grond van andere wetgeving bewaard moeten worden. De persoonsgegevens worden in dat geval verwijderd.

Praktijk Tamara hanteert in beginsel de volgende bewaartermijnen:
Medische gegevens: ten minste 15 jaar na het einde van de behandelovereenkomst.
(financieel-)administratieve gegevens: 7 jaar na vastlegging van de gegevens.
Bezoekers van de website: 5 jaar na het laatste bezoek aan de website, tenzij eerder bezwaar wordt gemaakt in welk geval tot vernietiging zal worden overgegaan.


Beveiligingsincidenten
Praktijk Tamara heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen die tot doel hebben de kans op verlies of onrechtmatige verwerking van persoonsgegevens zo veel mogelijk te beperken. Ondanks deze maatregelen bestaat de kans dat zich toch een incident met betrekking tot persoonsgegevens voordoet. Om ervoor te zorgen dat er zo snel mogelijk opgetreden kan worden om het incident te beëindigen en de schade zo veel mogelijk te beperken, wordt als volgt gehandeld.

Bij elk incident met betrekking tot persoonsgegevens zal Praktijk Tamara beoordelen:
  • Of sprake is van een incident dat betrekking heeft op (bijzondere) persoonsgegevens.
  • Welke maatregelen genomen moeten worden om het incident te beëindigen en de gevolgen te beperken.
  • Of inschakeling van een externe partij is benodigd om bij de oplossing van het incident te assisteren.
  • Of het incident aan de Autoriteit Persoonsgegevens dient te worden gemeld.
  • Of degenen op wie de persoonsgegevens betrekking hebben, over het incident dienen te worden ingelicht.
  • Welke maatregelen er genomen moeten worden om herhaling van het incident te voorkomen.

Praktijk Tamara documenteert alle inbreuken in verband met persoonsgegevens in het datalekkenregister.


Rechten, vragen en klachten m.b.t. verwerking van gegevens
Je hebt recht om Praktijk Tamara te verzoeken jouw persoonsgegevens in te zien, te rectificeren, te verwijderen, over te dragen, de verwerking ervan te beperken en tegen de verwerking bezwaar te maken. Dit kun je schriftelijk doen door een brief te sturen naar Praktijk Tamara, Croy 7, 5653 LC Eindhoven. Of via e-mail: info@praktijktamara.nl

Mocht je vragen of klachten hebben over hoe je gegevens worden verwerkt binnen Praktijk Tamara, neem dan ook contact op. Dat kan tijdens een sessie, telefonisch op 06-51469896 of via e-mail. Bij klachten wordt altijd geprobeerd om samen tot een oplossing te komen. Mocht dit niet naar tevredenheid lukken, kun je contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).


Wijzigen privacyverklaring
Praktijk Tamara behoudt zich het recht voor de Privacyverklaring te wijzigen. De meest recente versie wordt steeds gepubliceerd op deze website.

Neem contact op

Je bent bij Praktijk Tamara in Eindhoven van harte welkom!

Ik help je graag met psychologische of energetische behandeling bij klachten zoals depressie, angst en paniek, traumaverwerking, omgaan met onzekerheden, stress en levensvragen.

Neem contact op voor meer informatie of voor het plannen van een intakegesprek.