Algemene voorwaarden psychologie

Algemene voorwaarden psychologie

Toepassing van de algemene voorwaarden
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle behandelingsovereenkomsten tussen de behandelaar en de cliënt. Met het maken van een afspraak bij Praktijk Tamara wordt een behandelingsovereenkomst aangegaan.


Beroepscode
Praktijk Tamara volgt de beroepscode voor psychologen. Je vindt de beroepscode op: https://www.psynip.nl/uw-beroep/beroepsethiek/beroepscode/


Plichten cliënt
De cliënt informeert de behandelaar naar beste kunnen over zijn situatie en geeft alle relevante informatie die daarop van toepassing is. Om je goed te kunnen helpen, is het voor Praktijk Tamara namelijk belangrijk om een zo compleet mogelijk beeld van de situatie te hebben.

De cliënt werk mee aan de behandeling en volgt adviezen zo goed mogelijk op.

Praktijk Tamara heeft geen crisisdienst. Neem bij spoed of crisis altijd contact op met de huisarts of de huisartsenpost voor een doorverwijzing naar de specialistische GGz.


Annulering
Afspraken moeten uiterlijk 24 uur voor het tijdstip van de behandeling geannuleerd worden. Dit kan telefonisch – evt. via sms, whatsapp of voicemail – of via e-mail. Bij niet annuleren (no-show) en bij annuleringen binnen 24 uur voor de afspraak wordt €45,- in rekening gebracht aan de cliënt. Dit bedrag wordt niet vergoed door de verzekering.

Annulering door de behandelaar vindt zo tijdig mogelijk plaats. Samen wordt gekeken naar een ander tijdstip voor de sessie. Er worden uiteraard geen extra kosten in rekening gebracht.


Betalingsvoorwaarden
De door de behandelaar aan de cliënt gedeclareerde kosten voor de behandeling dienen binnen 30 dagen na de datum van de factuur te zijn betaald door de cliënt.

Indien de cliënt het verschuldigde bedrag niet binnen 30 dagen na de factuurdatum heeft betaald, dan krijgt de cliënt een laatste gelegenheid om de factuur binnen 14 dagen te betalen zonder ophoging van kosten.

Voldoet de cliënt binnen 14 dagen na de datum van de betalingsherinnering niet aan zijn/haar verplichtingen, dan is de behandelaar zonder nadere ingebrekestelling gerechtigd incassomaatregelen te treffen, dan wel door derden te laten uitvoeren.

Alle buitengerechtelijke incassokosten verband houdende met de invordering van de gedeclareerde bedragen komen ten laste van de cliënt. De buitengerechtelijke incassokosten zijn vastgesteld op tenminste 15% van de hoofdsom met een minimum van € 25.

Bij betalingsachterstand is de behandelaar gerechtigd - tenzij de behandeling zich hiertegen verzet - verdere behandeling op te schorten totdat de cliënt aan zijn/haar betalingsverplichtingen heeft voldaan.


Zorgverzekering/vergoeding
Praktijk Tamara wil zich niet laten leiden door zorgverzekeraars en heeft daarom geen contracten afgesloten. Dit betekent dat je de factuur zelf betaalt aan de praktijk en deze zelf indient bij de verzekeraar. Afhankelijk van je zorgverzekeraar en eventuele aanvullende verzekering krijg je het bedrag (deels) terug. Het wettelijk verplichte eigen risico op de zorgverzekering (€385,-) is hierop van toepassing.

Bij Praktijk Tamara wordt psychologische zorg geboden die door de zorgverzekeraar (deels) vergoed wordt, maar ook zorg die niet vergoed wordt. Het al dan niet (deels) vergoed worden van de zorg is afhankelijk van een aantal factoren, waaronder de DSM-diagnose en de ernst van de klachten. Check dus voordat je een afspraak maakt bij de zorgverzekeraar of en welk deel van de zorg je vergoed krijgt. Vraag dan naar de vergoeding bij psychologische hulp in de basis GGz bij een ongecontracteerde zorgverlener. Bij sommige zorgverzekeraars gelden verder nog extra voorwaarden voor vergoeding voordat je de behandeling start, bijv. dat je deze moet aanvragen. Vraag daar ook altijd naar.

Een verwijzing door de huisarts is altijd een voorwaarde voor vergoeding.

Praktijk Tamara is niet verantwoordelijk voor de vergoeding door je zorgverzekering na afloop van de behandeling. Neem dus altijd even contact op met je zorgverzekeraar voordat je bij Praktijk Tamara op intake komt. Zo voorkom je verrassingen achteraf.


Cliënten van Lunet zorg
Ben je cliënt bij Lunet zorg of daar cliënt geweest? Wegens contractuele verplichtingen mag ik je dan niet zomaar in behandeling nemen. Lunet zorg moet hiervoor toestemming geven.

Met het aangaan van een behandelingsovereenkomst verklaar je dan ook dat je
a. Geen cliënt van Lunet zorg bent.
of
b. Schriftelijke toestemming hebt van Lunet zorg om bij mij in behandeling te komen. Deze schriftelijke toestemming geef je bij mij af bij de intake en voeg ik toe aan je elektronisch dossier.


Klachten- en geschillen
Het kan gebeuren dat je niet tevreden bent over de behandeling bij Praktijk Tamara. Bespreek dit altijd eerst met mij. Samen proberen we dan tot een oplossing te komen die naar ieders tevredenheid is.

Mochten we er niet of onvoldoende uitkomen samen, kun je gebruikmaken van de klachten- en geschillenregeling van de LVVP. Informatie hierover vind je op: https://www.lvvp.info/voor-clienten/hoe-te-handelen-bijklachten-over-de-behandelaar/


Wijzigen algemene voorwaarden
Praktijk Tamara behoudt zich het recht voor de Algemene voorwaarden te wijzigen. De meest recente versie wordt steeds gepubliceerd op deze website.

Neem contact op

Je bent bij Praktijk Tamara in Eindhoven van harte welkom!

Ik help je graag met psychologische of energetische behandeling bij klachten zoals depressie, angst en paniek, traumaverwerking, omgaan met onzekerheden, stress en levensvragen.

Neem contact op voor meer informatie of voor het plannen van een intakegesprek.